Wet Dieren (2013)

Op 1 januari 2013 is de Wet dieren in werking getreden. Deze wet is een raamwerk, wat betekent dat hij zelf een beperkt aantal regels stelt en daarnaast de mogelijkheid biedt om allerlei zaken over en voor dieren te regelen in Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB´s) en ministeriële regelingen. De volgende bestaande wetten gaan op in de Wet dieren, en komen dus te vervallen:

  • Gezondheids- en welzijnswet voor dieren
  • Diergeneesmiddelenwet
  • Wet op de dierenbescherming
  • Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990

Kaderwet diervoeders
Vanaf 1 januari 2013 zijn al een paar van de nieuwe maatregelen ingegaan. De eerste besluiten onder deze nieuwe wet zijn het Besluit diergeneesmiddelen en de Regeling diergeneesmiddelen. Deze stellen met name regels voor fabrikanten en handelaren en ook (tijdelijk) voor het gebruik van diergeneesmiddelen door de dierenarts en de houder van het dier. Dit in afwachting van het Besluit diergeneeskundigen en de Regeling diergeneeskundigen.

Andere maatregelen die al op 1 januari van kracht zijn:

  • Invoering van een aantal toegezegde maatregelen in het kader van het antibioticumbeleid.
  • Vanaf 1 januari 2013 hoeven niet alle diervoeders te worden aangemeld die worden geïmporteerd uit landen buiten de Europese Unie. De aanmelding wordt beperkt tot specifieke risicoproducten.
  • De markt voor destructie van dode dieren wordt geliberaliseerd.

Ontwerpbesluit Houders van Dieren, betreffende kromsnavels
In de loop van de tijd zullen er steeds meer onderdelen van de nieuwe Wet dieren van kracht worden. Een van de onderdelen die nu ter besluitvorming in de Tweede en Eerste Kamer voorligt is het Ontwerpbesluit Houders van Dieren, betreffende kromsnavels. Dit gaat o.a. over het scheiden van papegaaienkuikens van de ouders. In het ontwerpbesluit is nu voorzien dat er geen papegaaienkuikens meer gescheiden mogen worden van de ouders voor zij zelfstandig zijn. Wij zijn van mening dat dit niet de juiste weg is. Uitgevlogen vogels (termijn per soort verschillend) zijn lastiger tam te krijgen. Wat kan gebeuren is dat malafide kwekers, kuikens uit gaan halen onder het mom dat de ouders niet voor ze kunnen zorgen. Dit schaadt de kuikens nog meer.

Om deze reden hebben we verschillende brieven gestuurd aan de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de Tweede Kamer. Dit heeft tot op heden nog niet het gewenste resultaat gehad, nl. een gesprek om uitleg te geven over hoe wij dit zien.
Daarnaast zijn we al maanden bezig handtekeningen te verzamelen, zodat we deze kunnen aanbieden. Zo kunnen we laten zien dat er veel meer mensen achter ons staan. We hebben inmiddels een afspraak op het ministerie van Economische Zaken om de handtekeningen te gaan overhandigen. Dit zal gaan gebeuren op woensdag 24 april 2013. Dit betekent dat aan het einde van vrijdag 12 april de handtekeningenactie gaat stoppen, zodat we alles kunnen gaan verwerken in een goed pakket.

De petitie is inmiddels gesloten, we willen iedereen bedanken die hieraan hebben meegedaan!
Verder hieronder de links naar de brieven die we hebben gestuurd en ontvangen inzake dit Ontwerpbesluit.


Brief aan Staatssecretaris Bleker
Reactie Staatssecretaris Bleker
Tweede brief aan Staatssecretaris Bleker
Verduidelijkende informatie inzake reactie Bleker
Update 20 oktober
Reacties Belangstellenden

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinRSS Feed