Beleidsplan 2012

Beleidsplan 2012 - Stichting PapegaaienWelzijn

Inhoudsopgave

1. Inleiding 3
2. Missie en Doelstelling 4
2.1 Missie 4
2.2 Visie 4
2.3 Doelstelling 4
2.4 Overige waarden en overtuigingen 5
2.5 Stichting PapegaaienWelzijn in 2010 & 2011 5
3. Doel en Werkwijze 6
3.1 Wat wordt het doel van 2012 6
3.2 Wat wordt het doel van 2013 6
3.3 De 5 grote doelen/ activiteiten voor 2012 zijn 6
3.4 Werkwijze 6
3.5 Gedragstherapie 7
4. Realisatie doelstelling 8
4.1 Werving financiële middelen 8
4.2 Communicatie en promotie 8
4.3 Activiteiten 2012 9
5. Organisatie 10
5.1 Stichting gegeven 10
5.2 Bestuur en taakverdeling 10
5.3 Overige rollen 11
5.4 Vrijwilligers 11
5.5 Contact 11

1. Inleiding
PapegaaienWelzijn houdt zich bezig met het welzijn van kromsnavels. Het welzijn van een papegaai wil zeggen dat de papegaai binnen de beperkingen van de huiskamer zo optimaal mogelijk zijn natuurlijke gedrag kan vertonen. Dit houdt in dat de papegaai gedurende de dag zo veel mogelijk buiten zijn kooi verblijft op een speelboom, waar hij actief bezig kan zijn, mogelijkheden krijgt om te leren, te foerageren en te slapen. Deze speelboom is aangepast aan de behoefte van de vogel en de soort. Een papegaai moet uitgedaagd worden om natuurlijk gedrag te vertonen door klim en klautermogelijkheden, sloopmogelijkheden en speelmogelijkheden aan te bieden.

Daarnaast is welzijn de zorg dat de papegaai een goede uitgebalanceerde voeding krijgt die past bij de soort en de vogel. Want iedere vogel is uniek! Zorg voor variëteit en diversiteit. Zorg dat de omgeving waar de papegaai verblijft veilig is en vrij van gevaarlijke situaties, zodat de papegaai zich thuis kan voelen. Wanneer een papegaai ziek is, moet hij naar een gespecialiseerde vogelarts. Deze is toegerust met kennis over vogels en kan beter beoordelen wat er aan de hand is met de papegaai.

Welzijn is een complex begrip, omdat er veel verschillende meningen zijn over de precieze inhoud van dit begrip. Het is niet zomaar meetbaar, resultaten kunnen op verschillende manieren geïnterpreteerd worden. Verder is het ook nog eens afhankelijk van de soort, de voorgeschiedenis van een individu en de context.

Dit beleidsplan is bedoeld om de uitgangspunten van Stichting PapegaaienWelzijn voor 2012 weer te geven met een doorkijk naar 2013. Daarnaast heeft als functie informatie te verschaffen aan haar vrijwilligers, donateurs, sponsors en andere belangstellenden. Tevens dient het als leidraad voor het bestuur bij het uitvoeren van haar beleid en activiteiten, zodat de doelstellingen van de stichting worden gerealiseerd. Het beleidsplan wordt ieder jaar geactualiseerd en vastgesteld.

2. Missie en doelstelling

2.1 Missie
Onze missie is dat iedere huiskamerpapegaai op een verantwoorde en gezonden wijze gehouden wordt, waarbij de vogel zoveel als mogelijk in de huiskamersituatie zijn natuurlijk gedrag mag vertonen. Hierbij staat het welzijn van de vogels altijd op de eerste plaats!

2.2 Visie
Onze visie is dat papegaaien eigenlijk niet in de huiskamer horen, maar door de welvaart is dit onomkeerbaar is. Dit houdt in dat papegaaien binnen de beperkingen van de huiskamer op een dusdanige wijze gehouden moeten worden dat ze, binnen deze kaders, zo optimaal mogelijk van hun vrijheid kunnen genieten.
Het aandachtsgebied van PapegaaienWelzijn bedraagt heel Nederland, met een sterke focus op de driehoek Utrecht, Leiden en Dordrecht. Waarbij de samenwerking wordt gezocht met andere stichtingen en individuele personen die een gelijkluidende doelstelling/ visie hebben.

2.3 Doelstelling
De Stichting PapegaaienWelzijn heeft tot doel:

 • het bevorderen van verantwoord bezit van kromsnavels
 • het bevorderen van het welzijn van deze vogelsoorten
 • het verrichten van alle mogelijke handelingen die met bovenstaande in verband staan of daarna bevorderlijk kunnen zijn, een en ander op de meest diervriendelijke wijze en in de ruimste zin van het woord

Dit doen we door het verstrekken van informatie, geven van voorlichting, advies, training en het bieden van persoonlijke hulp, met als resultaat dat papegaaien als “vrije papegaai” in een goede leefomgeving met de juiste zorg en voeding kunnen leven, en ervoor te zorgen dat:

 • vóór aanschaf al nagedacht wordt over welke vogel het beste past in de gezinssituatie en bij de verschillende karakter s
 • gedurende het bezit gekeken wordt hoe de relatie tussen papegaai en baas zo optimaal mogelijk kan worden/ blijven
 • eigenaar en baas door één deur kunnen, waarbij beide ruimte hebben voor natuurlijk gedrag
 • resocialiseren van papegaai en baas, daar waar nodig.

2.4 Overige waarden en overtuigingen
Overige waarden die PapegaaienWelzijn hanteert in haar uitvoering:

 • Stichting PapegaaienWelzijn doet altijd haar uiterste best om eigenaar en papegaai te helpen;
 • Stichting PapegaaienWelzijn koopt nóóit papegaaien;
 • Stichting PapegaaienWelzijn geeft voorlichting en advies, en is hierin gespecialiseerd;
 • Stichting PapegaaienWelzijn werkt samen met kwekers en dierenartsen;
 • Er zal nooit gekweekt worden met de papegaaien waar Stichting PapegaaienWelzijn verantwoordelijk voor is;
 • Stichting PapegaaienWelzijn accepteert alleen in noodgevallen aangeboden papegaaien, onder voorwaarden, en mits er een afstandsverklaring wordt getekend;
 • Stichting PapegaaienWelzijn neemt kennis van en heeft respect voor andere lokale en regionale stichtingen en zal hen niet in diskrediet brengen;
 • De boekhouding van Stichting PapegaaienWelzijn moet transparant zijn zodat donateurs, sponsors en fondsen zien hoe zij haar middelen inzet. Dit betekent onder meer publicatie van de voortgang van de projecten en activiteiten op haar website.  

2.5 Stichting PapegaaienWelzijn in 2010 & 2011
Stichting PapegaaienWelzijn heeft het jaar 2011 gebruikt om een opstart te maken om te bezien of het levensvatbaar zou zijn als organisatie. Onze indruk is dat we hier duidelijk signaal kunnen afgeven.
Stichting PapegaaienWelzijn heeft in 2011:

 • per maand een bezoekersaantal van ruim 5.000;
 • heeft inmiddels 6 donateurs
 • heeft op 4 braderieën en evenementen gestaan om voorlichting te geven
 • heeft 3 papegaaienwandelingen georganiseerd
 • heeft (buiten het bestuur) 7 vrijwilligers
 • heeft in 2011 3 vogels herplaatst
 • heeft 4 logeerpartijen gefaciliteerd
 • heeft nu nog 3 papegaaien in de opvang zitten

3. Doel en werkwijze

3.1 Wat wordt het doel van 2012?
In 2012 is het de bedoeling dat Stichting PapegaaienWelzijn haar netwerk verder gaat vergroten, door het geven van voorlichting en organiseren van activiteiten, zodat meer mensen zich bewust worden hoe het leven van een papegaai eruit hoort te zien in de huiskamer. Namelijk als vrije papegaai, buiten de kooi en in staat om te doen wat hij wil, binnen de beperkingen van de huiskamer. Dit komt het welzijn van de papegaai ten goede. We gaan dit doen middels de onder 4.3 beschreven activiteiten.

3.2 Wat wordt het doel van 2013?
In 2013 zullen we de activiteiten verder uitbreiden en ons meer gaan richten op de samenwerking tussen de verschillende instanties. Ook hier is namelijk nog een slag te maken. Maar 2012 is vooral gericht op bekendheid krijgen.

3.3 De 5 grote doelen/activiteiten voor 2012 zijn:

 • Geven van voorlichting via website, op beurzen en braderieën en workshops;
 • Uitbreiden van huisbezoeken in het kader van resocialisatie;
 • Bij elkaar brengen van papegaaienliefhebbers met als doel informatie uitwisselen, leuke dingen doen en van elkaar te leren;
 • Organiseren van papegaaien verwendag bij NOP (Nederlands Opvangcentrum voor papegaaien);
 • Zoeken naar sponsors.

3.4 Werkwijze
Door middel van voorlichting, advies en training zorgt Stichting PapegaaienWelzijn ervoor dat:

 • vóór aanschaf al nagedacht wordt over welke vogel het beste past in de gezinssituatie en bij de verschillende karakters
 • gedurende het bezit gekeken wordt hoe de relatie tussen papegaai en baas zo optimaal mogelijk kan worden/ blijven
 • eigenaar en baas door één deur kunnen, waarbij beide ruimte hebben voor natuurlijk gedrag
 • resocialiseren van papegaai en baas, daar waar nodig.

Dit doen we door middel van:

 • bezoek aan braderieën, beurzen en evenementen
 • lezingen en workshops op maat
 • huisbezoeken en gedragsconsulten

Daarnaast maken we gebruik van alle mogelijke communicatiemiddelen om bij zoveel mogelijk papegaaienbezitters in de huiskamer te komen. Deze communicatiemiddelen zijn o.a.:

 • Internet en nieuwsbrief
 • Folders, brochures en het handboek voor de vrije huiskamerpapegaai
 • Facebook, Hyves en Twitter (www.facebook.com/papegaaienwelzijn en www.facebook.com/papegaaien)(http://sppw.hyves.nl/)(Twitter:@PWelzijn)

3.5 Gedragstherapie
Verder zet de stichting zich in voor papegaaien die probleemgedrag vertonen. Stichting PapegaaienWelzijn bemiddeld tussen papegaaienbezitters en een gedragstherapeut, welke alle officiële diploma’s bezit om het beroep te mogen uitoefenen. Hierdoor kan er adequate hulp op maat geboden worden en informatie geboden worden, met als hoofddoel dat de papegaai in zijn/ haar huidige thuissituatie kan blijven.
Mocht nu blijken dat ondanks de tussenkomst van de gedragstherapeut het niet mogelijk is de verstandhouding tussen de papegaai en zijn/ haar eigenaar te verbeteren, zal Stichting PapegaaienWelzijn altijd proberen te bemiddelen, en zo te zien of de papegaai mogelijk herplaatst kan worden bij een ander gezin.

4. Realisatie doelstellingen

4.1 Werving financiële middelen
Stichting PapegaaienWelzijn richt zich op de volgende bronnen ten aanzien van de werving van financiële middelen:

 • Particuliere donateurs;
 • Bedrijven;
 • Overige sponsoren;
 • Braderieën en evenementen.

De belastingdienst heeft Stichting PapegaaienWelzijn aangegeven dat zij als algemeen nut beogende instelling (ANBI) aangemerkt kan worden bij goedkeuring van dit beleidsplan. Dit zou dan betekenen dat giften van donateurs onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen.

4.2 Communicatie en promotie
Voor communicatie over en promotie van PapegaaienWelzijn, haar projecten, doelen en activiteiten worden de volgende middelen ingezet:

 • Brochures met algemene informatie over papegaaien en hun welzijn;
 • De website van Stichting PapegaaienWelzijn, www.papegaaienwelzijn.nl, wordt onder meer gebruikt voor nieuws over papegaaien, de projecten en de voortgang, nieuws over ontwikkelingen, sponsoren, en informatie over Stichting PapegaaienWelzijn in zijn algemeenheid;
 • Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor donaties op diverse manieren;
 • In het beleidsplan worden de uitgangspunten van de stichting voor het betreffende jaar weergegeven met een doorkijk naar volgende jaar, en heeft als functie informatie te verschaffen aan zijn leden en andere belangstellenden. Tevens dient het als leidraad voor het bestuur bij het uitvoeren van haar beleid en activiteiten, zodat de doelstellingen van de stichting worden gerealiseerd. Het beleidsplan wordt jaarlijks geactualiseerd en vastgesteld;
 • Voor elk project wordt een projectplan gemaakt met een projectbegroting;
 • Een nieuwsbrief die informatie geeft over Stichting PapegaaienWelzijn en haar projecten en de algemene ontwikkelingen. Doelgroepen zijn donateurs, sponsors en andere belangstellenden. De nieuwsbrief wordt minimaal twee keer per jaar verstuurd;
 • Braderieën en evenementen: Stichting PapegaaienWelzijn is betrokken bij diverse braderieën en andere evenementen, om voorlichting te geven over papegaaien en hun welzijn, geld in te zamelen dat weer ingezet wordt voor de papegaaien, en de naamsbekendheid van Stichting PapegaaienWelzijn te verhogen.

 4.3. Activiteiten 2012

Wat

Hoe

Wie

Vastleggen bij notaris

via oprichtingsdocument

Bestuur

Regelen KvK nummer

Bestuur

Opgave aan Belastingdienst

Bestuur

Regelen Bankrekening

ING

Bestuur

Bekendmaken van de stichting

via internet

aantrekken van sponsors

Via media tijdens verwendagen

Bestuur en vrijwilligers

Werven van donateurs, vrijwilligers, sponsors

PapegaaienWelzijn beoogt eind 2012 een aantal van:

- 20 donateurs te hebben

- 15 vrijwilligers te hebben

- 5 sponsors te hebben

Bestuur en vrijwilligers

Promotie van de stichting

folders en brochures, T-shirts en andere kleine artikelen, internetlinks, braderieën en evenementen, voorlichting geven in grote dierenzaken

Bestuur en vrijwilligers

Activiteiten

PapegaaienWelzijn beoogt eind 2012:

-      2 grote workshops te geven

-      20 huisbezoeken te doen

-      2 wandelingen te organiseren

-      wandelingen van andere stichtingen te promoten

-      1 knutselmiddag te organiseren

-      op 5 braderieën of evenementen te staan voor voorlichting

Bestuur en vrijwilligers

Vakantieopvang vrije papegaaien

Intern

Bestuur

Opvang voor resocialisatie

Intern

Bestuur

5. Organisatie

5.1 Stichtinggegevens
Naam: Stichting PapegaaienWelzijn
Statuten vastgelegd: 27 maart 2012
Ingeschreven bij Kamer van Koophandel: Den Haag
Kamer van Koophandel nummer: 54973309
BTW nummer: 8515.12.070

5.2 Bestuur en taakverdeling
Het bestuur van stichting PapegaaienWelzijn bestaat bij oprichting uit de volgende personen:
Voorzitter Bianca Haverhals
Penningmeester Iris van Balen
Secretaris Linda Tijsma

Bianca Haverhals:
Bestuurstaken, advisering waar nodig, geven van voorlichting en advies, inhoud website, maken promotiemateriaal, ontwerpen, resocialisatie vogels, nagel en vleugel onderhoud, opvang en promotionele activiteiten.

Iris van Balen:
Bestuurstaken, gedragstherapie, advisering waar nodig, geven van voorlichting en advies, inhoud website, maken promotiemateriaal, ontwerpen, resocialisatie vogels, nagel en vleugel onderhoud, opvang en promotionele activiteiten.

Linda Tijsma:
Bestuurstaken, advisering waar nodig, geven van voorlichting en advies, inhoud website, maken promotiemateriaal, ontwerpen, resocialisatie vogels, nagel en vleugel onderhoud, opvang en promotionele activiteiten.

5.3 Overige rollen
Workshopcoördinator Iris van Balen - n.t.b.
Activiteitencoördinator Linda Tijsma - E. van der Sloot
Marketing en design coördinator Bianca Haverhals - W. Haverhals
Gedrag en crisisopvang coördinator Iris van Balen - N. Dikhoff
Vrijwilligerscoördinator Linda Tijsma - n.t.b.
Logeer coördinator Bianca Haverhals - n.t.b.

5.4 Vrijwilligers
PapegaaienWelzijn heeft vrijwilligers nodig ten behoeve van mankracht en creativiteit om financiële middelen binnen te halen voor de verschillende projecten. Dit kunnen vrijwilligers zijn die zich voor langere periode binden aan de stichting, maar ook vrijwilligers die incidenteel een bijdrage leveren.
Vrijwilligers kunnen voor de gemaakte kosten een vergoeding ontvangen, mits zij bewijsstukken kunnen overhandigen. Daarnaast zullen alle vrijwilligers die ingezet worden voor promotiedoeleinden voorzien worden van bedrijfskleding.

5.5 Contact
Stichting PapegaaienWelzijn
Rijswijk
06 408 88 820
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.papegaaienwelzijn.nl

 

 

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinRSS Feed